Pomoc naszego Eksperta i oszczędność 29 000 zł

Miło Nam poinformować, iż w wyniku sporządzonych skarg, Wojewódzkie Sądy Administracyjne uchyliły dwie decyzje o nałożeniu kary na łączną kwotę 29 000 zł.

Kary w formie decyzji administracyjnych zostały nałożone w wyniku prowadzonych kontroli w siedzibie przewoźników przez Inspekcję Transportu Drogowego. W ramach udzielonego pełnomocnictwa we wszystkich czynnościach uczestniczył nasz Ekspert ds. ITD Marcin Mączyński, który najpierw pomógł w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, a następnie osobiście reprezentował przedsiębiorców. Organy kontrolujące nałożyły kary odpowiednio w wysokości 15 000 zł oraz 14 000 zł.

Pomimo złożonych odwołań GITD nie przychylił się do argumentów w nich zawartych. Dopiero na dalszym etapie zostały one zauważone i zaaprobowane przez Sądy Administracyjne. W opinii Eksperta — Organy nieprawidłowo naliczały kary z zakresu czasu pracy, co powodowało ich znaczące zawyżanie. Zgodnie z wyrokiem „jak słusznie zatem wskazuje skarżący, nie ma zatem podstaw prawnych do sumowania kar. Brzmienie tychże podpunktów nie zawiera takiego nakazu sformułowanego wprost, ani też wprost nie dopuszcza takiej możliwości”.

Ponadto w skardze wskazano także błędne kwalifikacje czynów: „w ocenie Sądu sporne naruszenia należało zatem zakwalifikować — zgodnie ze stanowiskiem skarżącego jako czyn opisany w lp. 6.3.5 załącznika nr 3 do u.t.d.” .

Decyzje zostały uchylone, a Sąd nakazał zwrot kosztów postępowania. Czasem kary nie da się uniknąć, ale zrobimy wszystko, żeby zminimalizować jej skutki.

Powrót

Skontaktuj się z nami