Zmiany w ustawie o transporcie drogowym od 2017 r.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym wprowadza szereg zmian. Najistotniejsze z nich wiążą się z wymogiem dobrej reputacji przedsiębiorców i osób zarządzających, tj. zasadami obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Dotychczas prowadzone przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego sprawy w zakresie podejrzenia utraty dobrej reputacji, wiązały się z koniecznością istnienia dwóch prawomocnych decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. W obowiązującej od 15 grudnia 2016 zmianie Ustawy doszło do obniżenia ilości decyzji.

Zmiana Ustawy o transporcie drogowym od 15.12.2016r.

Obecnie wystarczy tylko jedna wykonalna decyzja o nałożeniu kary z katalogu zał. IV rozporządzenia 1071/2009.

Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie mógł wszczynać wobec przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej, postępowanie administracyjne w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji.

Ocena dobrej reputacji

W toku postępowania kontrolnego – tj. oceny dobrej reputacji, zgodnie z nowelizacją Ustawy organ w szczególności będzie brał pod uwagę:

  1. Ilość naruszeń – czy jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców i skali prowadzonych operacji transportowych.
  2. Rokowania – czy przedsiębiorstwo gwarantuje poprawę sytuacji i czy już podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego;
  3. Rynek pracy – czy cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie spowoduje znaczącego wzrostu bezrobocia w regionie (gminie, a nawet poszczególnej miejscowości)
  4. Słowo zrzeszeń – opinię zrzeszeń i organizacji polskich (ogólnokrajowych istniejących minimum 3 lata) skupiających przewoźników, pod warunkiem, że przedsiębiorca jest jej członkiem.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Ponadto znowelizowana ustawa powołuje do życia Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Rejestr będzie zawierał ewidencje:

  • przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • poważnych naruszeń,
  • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Rejestr będzie budowany w oparciu o przekazywane informacje od WITD, Policji, Straży Granicznej, Izby Celnej, Inspekcji Pracy, zarządców dróg.

Powrót

Skontaktuj się z nami