Utrata dobrej reputacji – zmiana w ustawie o transporcie

Informujemy o projektowych zmianach w ustawie o transporcie, które prawdopodobnie wejdą w życie z dniem 01.06.0218. Zostanie zaostrzony sposób postępowania wobec zaistniałych naruszeń. Naruszenia zostaną podzielone na kategorie – Poważne Naruszenia (PN), Bardzo Poważne Naruszenia (BPN), Najpoważniejsze Naruszenia (NN).

 

Wystarczy już 1 NN aby wszcząć postępowanie dotyczące naruszenia dobrej reputacji przewoźnika, która jest wymogiem przy posiadaniu licencji transportowej. Utrata dobrej reputacji jest równoznaczna z utratą licencji.

W związku z powyższym prosimy o regularne sczytywanie danych zarówno z karty kierowcy jak i tachografu oraz przesyłanie ich do SRW celem dokonania analizy naruszeń. Każdorazowo zostanie dla Państwa wykonany raport kierowców z wyszczególnieniem naruszeń.

Poniżej wymieniamy taryfikator najpoważniejszych naruszeń NN:

 1. Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji
 2. Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin w sytuacji, gdy kierowca dwukrotnie w danym tygodniu wydłużył jazdę dzienną do 10 godzin: za każdą rozpoczętą godzinę od 13 godzin i 30 minut, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4 godziny i 30 minut
 3. Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godzin w sytuacji, gdy jego wydłużenie w danym tygodniu było dozwolone: za każdą rozpoczętą godzinę od 15 godzin, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4 godziny i 30 minut
 4. Przekroczenie dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu: za każdą rozpoczętą godzinę od 14 godzin
 5. Przekroczenie maksymalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu: za każdą rozpoczętą godzinę od 22 godzin i 30 minut
 6. Podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf lub korzystanie z tego urządzenia lub przedmiotu
 7. Ukrywanie, likwidowanie, niszczenie, podrabianie lub przerabianie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i pobranych z tachografu lub karty kierowcy
 8. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy
 9. Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą
 10. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego – za każdy pojazd
 11. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne – za każdy pojazd
 12. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 12 t, których dopuszczalna masa całkowita została przekroczona: co najmniej 25%
 13. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t, których dopuszczalna masa całkowita została przekroczona: co najmniej 20%
Powrót

Skontaktuj się z nami