SRW_NEWS: ZMIANY W USTAWIE O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ UKRAINY

ZMIANY W USTAWIE O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ UKRAINY

Władze Ukrainy wdrożyły do systemu prawnego zmiany ustawy o służbie wojskowej.

W przepisach obniżono wiek poborowych do 25 lat oraz wprowadzono elektroniczny system ewidencji poborowych.  Należy podkreślić, że w stanie wojennym nie ma poboru do wojska. Od 2 kwietnia b.r. do wojska można mobilizować osoby, które ukończyły 25 lat, jeśli nie odbyły służby wojskowej.

Informacje przechowywane w formie elektronicznej zostaną dodane do rejestru żołnierzy „Oberig” z innych rejestrów państwowych. Będą tam zawarte informacje o numerach telefonów i adresach e-mail, informacje o znajomości języków obcych, informacje o dokumentach uprawniających obywatela Ukrainy do wyjazdu za granicę i powrotu, o posiadaniu prawa jazdy i prawa do posiadania broni.

Ponadto „Obereg” będzie zawierał informacje o wynikach badań lekarskich i udziale obywatela w działaniach wojennych. Wszystkie te informacje będą dostępne za pośrednictwem elektronicznego konta poborowego.

W okresie wcześniejszym Ukraińcy w wieku od 18 do 27 lat podlegali poborowi do służby wojskowej,  a powyżej 27 roku życia wpisywali się do wojskowego rejestru poborowych  i podlegali mobilizacji TCC mogło także zmobilizować mężczyzn, którzy nie ukończyli 27 roku życia, ale odbywali staż pracy.

Z dniem 03 kwietnia b.r. weszła w życie ustawa zezwalająca na wyjazd poza granice Ukrainy dla studentów płci męskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami studenci płci męskiej mogą wyjechać za granicę po spełnieniu następujących warunków:

  • wiek od 18 do 22 lat – niepodlegający poborowi do służby wojskowej w okresie mobilizacji;
  • są studentami studiów dziennych na uczelniach wyższych Ukrainy będących własnością państwową;
  • są uczestnikami tzw. „edukacyjnej mobilności akademickiej” – czyli wyjeżdżają czasowo za granicę na studia lub staż w celu zdobycia nowej wiedzy i doświadczenia.
  • wyjazd na studia do zagranicznych placówek oświatowych nie może być dłuższy niż 1 semestr.

W ustawie zawarto także wykaz dokumentów, jakie studenci muszą przedstawić na wyjazd, do których należy m.in. zaświadczenie z uczelni wyższej Ukrainy o skierowaniu uczestnika programu mobilności akademickiej na studia w zagranicznej instytucji edukacyjnej.

Od roku 2022 ukraińscy studenci nie mogli opuszczać kraju, mimo że posiadali wszystkie dokumenty uprawniające do studiowania. Władze uznały, że wówczas studia za granicą stały się sposobem na uniknięcie mobilizacji, więc taką możliwość zablokowano.

Należy spodziewać się, że z ww. możliwości wyjazdu będzie korzystać duża grupa cudzoziemców, którzy także będą aktywnie poszukiwać zatrudnienia w różnych branżach.

Aktualnie trwają dalsze prace nad ustawą mobilizacyjną, opisywaną we wcześniejszej korespondencji. O wszelkich zmianach w tym zakresie informacje będą przekazywane na bieżąco.

Powrót

Skontaktuj się z nami