SRW_NEWS: Zmiany przepisów prawa pracy

Informujemy, że w sierpniu 2022 r. upływają terminy wdrożenia do polskiego systemu prawnego przepisów prawa pracy wynikających z obowiązku realizacji dwóch dyrektyw Unii Europejskiej:

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L Nr 188, s. 79),
– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L Nr 186, s. 105).

Termin implementacji postanowień tych dyrektyw upływa odpowiednio 1 i 2 sierpnia 2022 roku. Przewidywane zmiany przepisów prawa pracy dotyczyć będą:

– uprawnień związanych z rodzicielstwem,
– urlopu opiekuńczego,
– zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej,
– możliwości składania wniosków pracowniczych również w formie elektronicznej,
– elastycznej organizacji pracy,
– ochrony przed niekorzystnym traktowaniem,
– informacji o warunkach zatrudnienia,
– umów na okres próbny,
– prawa do równoległego zatrudnienia,
– nieodpłatnych szkoleń,
– wniosków o zmianę formy zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę realia naszego procesu legislacyjnego, nie jest aktualnie możliwe określenie faktycznego wprowadzenia zmian, tym samym wejścia w życie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy. Dotychczas jedynie na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w dniu 20 lipca 2022 r. informacje o zmodyfikowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, mających stanowić wdrożenie dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego.

Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami, załączamy: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy kodeksu pracy oraz ogólną informację dotyczącą przewidywanych zmian: https://srw.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Dyrektywy-UE-zmiany-przepisow-prawa-pracy.pdf

Powrót

Skontaktuj się z nami