SRW_NEWS: PRZEDŁUŻENIE POBYTU DLA OBYWATELI UKRAINY

Informujemy, że aktualnie w Sejmie  jest procedowany projekt zmiany ustawy  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Projekt przewiduje w szczególności przedłużenie, do dnia 30 czerwca 2024 r. m.in. poniżej wyszczególnionych uregulowań prawnych:

 • okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy,
 • którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na
 • terytorium Ukrainy, jest uznawany za legalny;
 • okresu ważności wizy krajowej obywatela Ukrainy oraz zezwolenia na pobyt czasowy
 • udzielonego obywatelowi Ukrainy,
 • terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminu dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy,
 • okresu ważności kart pobytu,
 • polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy,
 • okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: wizy Schengen wydanej przez organ polski, wizy wydanej przez inne państwo obszaru
 • Schengen albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ innego państwa UE,
 • okresu, w którym można nie wszczynać, w przypadkach, o których mowa w art. 302 ust. 1 pkt 1–8 i 10–16 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wobec obywatela Ukrainy,

Dodatkowo informujemy, że nie ulegają zmianom i będą nadal obowiązujące przepisy związane z możliwością powierzania wykonywania pracy dla obywateli Ukrainy  na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy realizowane przez portal internetowy: www.praca.gov.pl

Jednocześnie nadmieniamy, że w przypadku ogłoszenia ostatecznego tekstu ustawy informacje zostaną niezwłocznie przekazane do Państwa wiadomości.

Powrót

Skontaktuj się z nami