SRW_NEWS: Przedłużenie pobytu dla obywateli Ukrainy – nowelizacja ustawy

Nawiązując do wcześniej przekazywanych informacji, uprzejmie informujemy, że 19 lutego 2024 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegają na przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2024 r. m.in.:

  • okresu, w którym pobyt na terytorium RP obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, jest uznawany za legalny;
  • okresu, w którym dopuszcza się na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy tymczasowe wykorzystanie oddanego do użytku obiektu budowlanego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych;
  • okresu ważności wydanych lub udzielonych obywatelom Ukrainy: wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”;
  • terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium RP;
  • okresu, w którym uznaje się za legalny pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP na podstawie wizy Schengen wydanej przez polski organ lub organ innego państwa obszaru Schengen.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych polegają na przedłużeniu na rok 2024 okresu obowiązywania preferencji podatkowych związanych z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Przepisy dotyczące tych preferencji będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2024.

Warunki zatrudnienia takich osób pozostają na dotychczasowych zasadach. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Powrót

Skontaktuj się z nami