SRW_NEWS: POWIADOMIENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ

#SRW_NEWS 📰 POWIADOMIENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ 📰

🧏‍♀️ W ramach przypomnienia ponownie przekazuję informacje dotyczące obowiązków informacyjnych ciążących na podmiocie zatrudniającym osoby cudzoziemskich na podstawie zezwoleń na pracę (typu A,B,C,D,E) rejestrowanych w urzędach wojewódzkich, właściwych dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

🧏‍♀️ Stosownie do zapisu art. 88 i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

1) cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,
2) nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
3) nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
4) zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę,
5) cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
6) cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
7) cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

🧏‍♀️ Zgodnie z art. 120 ww. aktu prawnego w przypadku braku przekazania do organu ww. informacji w sytuacji ujawnienia tych faktów podczas kontroli uprawnionego organu (SG lub PIP) podlega karze grzywny nie niższej niż 100 zł.

🖋 Opracowała:
Krystyna Kosak-Burcon
Ekspert ds. cudzoziemców
– – –
💻 www.srw.pl
📧 biuro@srw.pl
📍 ul. Karola Miarki 20, 43-190 Mikołów
– – –

Powrót

Skontaktuj się z nami