SRW_NEWS: NOWA USTAWA MOBILIZACYJNA NA UKRAINIE – WYŁĄCZENIA Z MOBILIZACJI

NOWA USTAWA MOBILIZACYJNA NA UKRAINIE – WYŁĄCZENIA Z MOBILIZACJI

Zgodnie z uregulowaniami nowej ustawy mobilizacyjnej, która właśnie weszła do stosowania, poborowi do służby wojskowej w okresie mobilizacji nie podlegają:

 • obywatele zarezerwowani do pracy w organach państwowych, krytycznych przedsiębiorstwach i organizacjach, jednocześnie takie osoby muszą znajdować się na specjalnej rejestracji wojskowej
 • osoby niepełnosprawne lub czasowo niesprawne zdrowotnie, zgodnie z wnioskiem VLK na okres 6-12 miesięcy
 • kobiety i mężczyźni posiadający troje lub więcej dzieci na utrzymaniu w wieku poniżej 18 lat, z wyjątkiem tych, którzy nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego

Mężczyźni i kobiety, którzy:

 • posiadają dziecko w wieku poniżej 18 lat, jeżeli drugi rodzic takiego dziecka nie żyje, został pozbawiony praw rodzicielskich, uznany za zaginionego lub jest nieobecny z niewyjaśnionych przyczyn
 • samodzielnie wychowują co najmniej jedno małoletnie dziecko
 • wychowują dziecko niepełnosprawne do lat 18
 • wychowują dziecko cierpiące na poważne choroby
 • pozostają na utrzymaniu dorosłego dziecka będącego osobą z niepełnosprawnością I lub II grupy
 • posiadają dziecko do lat 18, które do chwili przysposobienia było sierotą lub pozbawione opieki rodzicielskiej
 • sprawują stałą opiekę nad chorą żoną (mężem), dzieckiem lub jednym z rodziców albo rodzicami żony (męża), jeżeli taki członek rodziny wymaga stałej opieki zgodnie z opinią komisji zakładu opieki zdrowotnej
 • są opiekunami osoby uznanej przez sąd za niezdolną do pracy

Do służby wojskowej nie kwalifikują się także osoby posiadające żonę (męża) spośród osób niepełnosprawnych I lub II grupy niepełnosprawności.

Ponadto poborowi w czasie mobilizacji nie podlegają:

 • członkowie rodziny drugiego stopnia pokrewieństwa osoby z niepełnosprawnością I lub II grupy niepełnosprawności, sprawujący nad nią stałą opiekę (nie więcej niż jeden i pod warunkiem, że w rodzinie nie ma członków pierwszego stopnia pokrewieństwa)
 • kobiety i mężczyźni posiadający małoletnie dziecko oraz męża (żonę) odbywającego/cą służbę wojskową
 • kobiety i mężczyźni, których bliscy krewni (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, dziadek, babcia lub biologiczny (pokrewny, niespokrewniony) brat lub siostra) zmarli lub zaginęli podczas udziału w działaniach wojennych
 • członkowie rodzin osób, które pośmiertnie otrzymały tytuł Bohatera Ukrainy
 • poborowi wojskowi spośród obywateli, którzy odbyli służbę wojskową i zostali zwolnieni ze służby rezerwowej w związku ze zwolnieniem z niewoli. Osoby takie mogą być powoływane do służby wojskowej za ich zgodą

Nie mogą być powołani do służby wojskowej także ci, którzy zdobyli wykształcenie zawodowe, średnie i wyższe, studiują w trybie stacjonarnym lub dualnym i uzyskują wyższy poziom wykształcenia niż uzyskany poprzednio.

Do poboru nie kwalifikują się także pracownicy naukowi, nauczyciele uczelni wyższych i zawodowych szkół ponadgimnazjalnych,  nauczyciele innych szkół.

Kategorie urzędników niepodlegających poborowi określają odrębne przepisy.

Powrót

Skontaktuj się z nami