Kącik Eksperta SRW: Druk A1 #Francja

W związku z wejściem w życie „Lex specialis” Pakietu Mobilności w lutym 2022 roku przedsiębiorstwa transportowe zostały postawione przed koniecznością weryfikacji swojej działalności gospodarczej głównie pod kątem przepisów europejskiego prawa pracy. Celem nowej dyrektywy było stworzenie kilku elementów m.in.  jednolitych zasad dla wszystkich przewoźników głównie w kwestii wynagradzania kierowców, zagospodarowanie luk w obecnych przepisach o delegowaniu pracowników z branży transportowej – w interpretacji i egzekwowaniu oraz zaostrzenia kontroli.  Te ogólne stwierdzenia znalazły już odzwierciedlenie w szczegółowych przepisach prawa pracy krajów przyjmujących, do których stosowania zobligowani zostali przewoźnicy. Nie należy zapominać jednak, iż prawo pracy stanowi tylko jeden z obszarów delegowania pracowników zagranicę. Kolejnym z nich jest prawo o zabezpieczeniach społecznych, którego koronnym dokumentem jest obowiązkowy druk A1.  Jak podaje w swym poradniku Zakład Ubezpieczeń Społecznych swobodne przemieszczanie się osób na terytorium UE, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w różnych państwach członkowskich, związane jest z koniecznością ustalenia dla nich, właściwego systemu zabezpieczenia społecznego. Celem zaświadczenia A1 jest potwierdzenie podlegania temu systemowi, które wydało taki dokument. W praktyce oznacza to, że osoba która posiada zaświadczenie nie jest objęta systemem zabezpieczenia społecznego państwa miejsca wykonywania pracy (najemnej lub na własny rachunek). Taka osoba jest ubezpieczona w państwie, w którym zostało wydane to zaświadczenie. Podstawą prawną niniejszych przepisów jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.)

Zagadnienie dotyczące druków A1 jest kolejnym z ważnych tematów, które w ostatnim czasie pojawiły się wśród przewoźników na terytorium Francji. Zgodnie z przepisami francuskiego kodeksu ubezpieczeń społecznych, służby kontrolne wymagają wskazanego dokumentu na drodze. Nieokazanie formularza A1 w czasie kontroli przez kierowcę, przewoźnika drogowego, jego przedstawiciela i/lub kontrahenta w rozumieniu art. L.8222-1 i L.8222-2 francuskiego kodeksu pracy było karane w zeszłym roku na poziomie 3 428,00 Euro.  Dodatkowo Francuzi wskazują jeszcze na inne przepisy.  Zgodnie z art. D. 8222-7 Kodeksu pracy przedsiębiorca, który zawiera umowę z kontrahentem mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w innym państwie członkowskim, uważana jest za  odpowiedzialną za sprawdzenie sytuacji socjalnej tego kontrahenta, z chwilą zawarcia umowy i co 6 miesięcy do końca jej wykonywania w związku z Rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. lub międzynarodową umową o zabezpieczeniu społecznym.  Dokumentem potwierdzającym powyższą sytuację jest druk A1, a firma francuska jest zobowiązana do zastosowania się do weryfikacji sytuacji socjalnej i może zostać ukarana za niedopełnienie tego obowiązku. Brak dokumentu A1 jest odczytywany jako dopuszczenie się współpracy z podmiotem, którego pracownicy świadczą pracę nierejestrowaną. W świetle francuskich przepisów praca taka stanowi poważne przestępstwo.

Przypominamy zatem o obowiązku wyrobienia druków A1 dla kierowców przez oddelegowaniem, a w razie przedłużającego się okresu oczekiwania na dokument ze strony ZUS, przekazanie kierowcy potwierdzenia złożenia wniosku. W razie przedmiotowej kontroli we Francji prosimy o niezwłoczny kontakt z Państwa przedstawicielem na terytorium tego kraju.

Źródło informacji:

https://truckmobility-info.com/certificate-a1-obligation-to-verify-the-social-situation-of-the-foreign-contractor-in-france/

 

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu: 661 614 615

Powrót

Skontaktuj się z nami