Kącik Eksperta SRW: Brak diety krajowej w przewozie międzynarodowym bez diety

Dzisiaj w Kąciku Eksperta SRW temat zaproponowany przez naszego specjalistę ds. Prawa pracy — Wojciecha Mazura

Brak diety krajowej w przewozie międzynarodowym bez diety

Na pytanie Dziennika Gazety Prawnej dotyczącego rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczących przysługiwania kierowcom wykonującym zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych diet krajowych za odcinek wykonywania pracy po terenie Polski, Ministerstwo Infrastruktury wydało w dniu 12 kwietnia 2022 r. następujące stanowisko:

(…) Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców kierowcy wykonującemu krajowe przewozy drogowe w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach kodeksu pracy.

Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu kodeksu pracy.

Zgodnie z definicją przewozu międzynarodowego przywołaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/20092 oraz nr 1073/20093 oraz zgodnie z praktyką służb kontrolnych każdy przejazd, który ma związek z przewozem zagranicznym, traktowany jest jako przewóz międzynarodowy, podczas którego muszą być spełnione wszystkie warunki wykonywania takiego przewozu, np. w zakresie posiadania w pojeździe i okazywania do kontroli odpowiedniego wypisu z licencji wspólnotowej.

Definicje z przepisów unijnych

Przewóz międzynarodowy rzeczy oznacza (art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 1072/2009):

a) przejazd pojazdu z ładunkiem, gdy miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu znajdują się w dwóch różnych państwach członkowskich, z tranzytem przez jedno lub więcej państw członkowskich lub państw trzecich, albo bez takiego tranzytu;

b) przejazd pojazdu z ładunkiem z państwa członkowskiego do państwa trzeciego lub w odwrotnym kierunku, z tranzytem przez jedno lub więcej państw członkowskich lub państw trzecich, albo bez takiego tranzytu;

c) przejazd pojazdu z ładunkiem między państwami trzecimi z tranzytem przez terytorium jednego lub więcej państw członkowskich; lub

d) przejazd bez ładunku w związku z przewozem, o którym mowa w lit. a, b i c.

Przewóz międzynarodowy osób oznacza (art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 1073/2009):

a) przejazd pojazdu, w przypadku gdy miejsce odjazdu i miejsce docelowe znajdują się w dwóch różnych państwach członkowskich, z tranzytem lub bez tranzytu przez co najmniej jedno państwo członkowskie lub państwo trzecie;

b) przejazd pojazdu, w przypadku gdy miejsce odjazdu i miejsce docelowe znajdują się w tym samym państwie członkowskim, obejmujący zabieranie lub dowożenie pasażerów w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim;

c) przejazd pojazdu z jednego państwa członkowskiego do państwa trzeciego lub w odwrotnym kierunku, z tranzytem lub bez tranzytu przez co najmniej jedno państwo członkowskie lub państwo trzecie; lub

d) przejazd pojazdu między państwami trzecimi z tranzytem przez co najmniej jedno państwo członkowskie (…)

Ministerstwo Infrastruktury w swoim stanowisku rozwiało wątpliwości ekspertów i wskazało, że każdy przejazd, który ma związek z przewozem zagranicznym, traktowany jest jako przewóz międzynarodowy. Tak więc przewóz międzynarodowy rozpoczyna się już od wyjazdu z bazy transportowej. Nie ma w tutaj podziału na odcinki krajowy i międzynarodowy. Ministerstwo posłużyło się w swoim stanowisku definicją międzynarodowych przewozów wynikających z unijnych aktów prawnych z 2009 r., które wchodzą w skład tzw. unijnego pakietu drogowego. Z definicji przewozu międzynarodowego wynika zasada, że początek przewozu i koniec przewozu przypada w innym państwie członkowskim i nie ma żadnych podstaw do dzielenia takiego przewozu na część krajową i zagraniczną.

Ponadto zgodnie z art. 21b ust. 1 ustawy kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 kodeksu pracy. Brak podróży służbowej nie dotyczy tylko podróży zagranicznej, ale całego zadania, jakim jest przewóz międzynarodowy rozumiany zgodnie z przepisami unijnych rozporządzeń. Kierowca wykonujący takie zadania w ramach przewozów międzynarodowych nie powinien więc otrzymać diet z tytułu krajowych podróży służbowych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Powrót

Skontaktuj się z nami